Vedtægter og formål

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18-8-2018

Opdateret på generalforsamling den 29-9-2019

Opdateret på generalforsamling 10-09-2022

1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Landsforeningen Non Halal Danmark forkortet NHD.


Stk. 2. Foreningens hjemsted er den siddende formands hjemmekommune.

2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for at alle halalcertificerede produkter, forsynes med en tydelig mærkning, så forbrugerne ved, hvad de køber og betaler for. Foreningen vil løbende informere bredt om halal og halalafgifter, samt arbejde på at det politiske landskab bliver informeret om udfordringer ved halal og den tilhørende certificering. Eksempelvis ved at få skattebelagt afgiften i forbindelse med Certificeringen, således at pengestrømmen bliver sporbar.

Stk. 2

Foreningen skal hjælpe med at opklare og oplyse om hvilken formål certificeringsafgiften anvendes til

3. Medlem

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.


Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside.


Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til Formanden med virkning fra udgangen af førstkommende måned. Kontingentet tilbagebetales ikke uanset hvornår udmeldelse ske.


Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet fastlægges på foreningens generalforsamling og opkræves forud for hvert kalenderår

Stk. 5

Foreninger og virksomheder kan tegne støttemedlemskaber. Kontingent for støttemedlemskaber fastsættes særskilt på generalforsamlingen. Støttemedlemskab giver ret til deltagelse på generalforsamlingen, men giver ikke stemmeret. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af tredje kvartal og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk via mail, i nyhedsbrev eller ved opslag på foreningens sociale medier 


Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 4 måneder forinden har betalt forfaldent kontingent. For at kunne stille op til en tillidspost i NHD skal man mindst have været medlem i 4 måneder og være ajourført med betalt kontingent. Undtagelser for det skal ske via dispensation ved et flertal i hovedbestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og der kan kun stemmes ved fysisk fremmøde til det pågældende arrangement

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse for det foregående år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget for næstkommende år.

7. Valg af formand (Vælges i lige år).
8. Valg af næstformand (Vælges i ulige år).

9. Valg af kasserer (Vælges i ulige år).
10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 vælges i lige år og 2 vælges i ulige år.
11. Fastsættelse af kontingent.

12.Valg af 2 suppleanter. Vælges for 1 år
13. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant

14. Eventuelt.


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 60 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre 120 dage forud for den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal holdes.


Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen.


Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med ved simpelt flertal, dog undtaget valg af Formand, der kræver mere end halvdel af stemmer fra de tilstedeværende og afstemninger sker som udgangspunkt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller et simpelt flertal i hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, og derudover skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter en skriftlig ogbegrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab


Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger. Og kan ske på mail, i nyhedsbrev samt via foreningens sociale medier

6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af formandskabet men efter overensstemmelse med bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand kassereren og 4 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der vælges formanden og 3 medlemmer i lige år og næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.


Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende de til enhver gældende vedtægter og i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.


Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen skal der afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger sekretær. Alle tillidsposter gælder for 2 år


Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.


Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.


Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren,  Og bestyrelsen informeres ved hvert møde om økonomien
Foreningens medlemsregister føres af formandskabet og kassereren i fællesskab


Stk. 4. Regnskabet kontrolleres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.

8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer.


Stk. 2. Kassereren står i samarbejde med formanden for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom. Formanden udstyres med et betalingskort


Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§8 stk. 4

Modarbejdelse af foreningen og foreningens formål, kan medføre ekskludering. Landsforeningens bestyrelse træffer aftale om ekskludering.

9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med simpelt flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med simpelt flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Privatlivspolitik